• Dolazak karavane motociklista „Prevlaka-Vukovar“ 16.11. 2017. u Sisak