GRADSKA TRŽNICA SISAK – CENTAR DIJELJENIH USLUGA d.o.o.

Trg Josipa Mađerića 1

44000 Sisak

OIB: 74724522703

 

U Sisku, dana 01. srpnja 2021. godine

 

U skladu s člankom 423. Zakona o trgovačkim društvima i članka 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gradska tržnica Sisak sa Zakonom o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst) od 30.06.2020. godine ovime trgovačko društvo GRADSKA TRŽNICA SISAK – CENTAR DIJELJENIH USLUGA d.o.o. iz Siska, Trg Josipa Mađerića 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva

GRADSKA TRŽNICA SISAK-CENTAR DIJELJENIH USLUGA d.o.o.

Kandidati za direktora Društva, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske, društvene ili tehničke struke;
 2. Najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
 3. Organizacijske sposobnosti provjerene u dosadašnjem radu;
 4. Plan rada i razvoja trgovačkog društva u četverogodišnjem razdoblju.

Na natječaj se mogu javiti samo punoljetne poslovno sposobne fizičke osobe (državljani Republike Hrvatske) za koje ne postoji:

Okolnost iz članka 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima:

 • Da kandidat nije osoba koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili
 • Da kandidat nije osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati su dužni dostaviti:

 • Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe ovjerena kod javnog bilježnika);
 • Dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima (Elektronički zapis o radnom iskustvu, Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili Izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
 • Dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao (preslika Ugovora o radu ili Potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao),
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
 • Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika danu pod punom kaznenom i imovinskom odgovornosti da kod kandidata ne postoje okolnosti iz članka 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima;
 • Kandidatov plan rada i razvoja trgovačkog društva za naredno četverogodišnje razdoblje.

Direktora Društva imenuje Skupština Društva, a Nadzorni odbor daje mišljenje o kandidatima nakon obavljenog intervjua. Mandat direktoru traje četiri godine.

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva bit će objavljen na web stranici Društva.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obavješteni u roku od 5 (pet) dana od dana završetka natječaja.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Prijave dostaviti na: – Gradska tržnica Sisak- centar dijeljenih usluga d.o.o., Trg Josipa Mađerića 1, 44 000 Sisak, sa naznakom „Prijava za javni natječaj za direktora Društva – NE OTVARATI“.

Pravo je Društva da ovaj Javni natječaj poništi u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

 

GRADSKA TRŽNICA SISAK-CENTAR DIJELJENIH USLUGA d.o.o.

Zastupana po jedinom članu Društva – Gradu Sisku

čiji predstavnik u Skupštini Društva je:

Kristina Ikić Baniček

 

Tekst natječaja možete preuzeti na poveznici niže:

Javni natječaj – GTS